Ds. J. Abbink (Buitenpost) bereid gevonden als interim-predikant voor onze gemeente


In de kerkdienst van zondag 13 juli 2008 deelde dhr. G. v.d. Meulen namens het kerkbestuur mede, dat voor het komende jaar in de vacature voor predikant is voorzien.

Ds. S. Benedictus is officieel per 1 juli met vervroegd emeritaat gegaan.
Tijdens zijn afwezigheid heeft ds. J. Abbink vanaf februari pastorale werkzaamheden in onze gemeente verricht, voorlopig een ondersteuning van 12 uren per week, hetgeen bij lange na niet toereikend is.
Gelet op de goede ervaring die het kerkbestuur met ds. Abbink heeft en de reacties vanuit de gemeente, heeft het kerkbestuur de vraag aan ds. Abbink voorgelegd, of hij bij ons als interim-predikant werkzaam zou willen zijn. Deze vraag is door ds. Abbink positief beantwoord.
Daarop heeft het kerkbestuur contact gezocht met het Bureau Predikanten van de PKN, en het bleek dat er geen beletsel was om tot de benoeming over te gaan.

Donderdag 10 juli heeft het kerkbestuur formeel ingestemd met de benoeming van ds. Abbink als interim-predikant van onze gemeente voor de periode van 1-8-2008 tot 1-8-2009, en wel voor 60% van de volledige werktijd.
Het verschil tussen een interim-predikant en een predikant in vaste dienst zal in de volgende Klok en Klepel nader worden toegelicht.
Op dit ogenblik is het van belang te weten dat ds. Abbink binnen onze gemeente alle taken mag vervullen welke aan het ambt van predikant zijn verbonden.

Na deze mededeling aan de gemeente richtte dhr. G. v.d. Meulen zich tot ds. Abbink zelf:
"Ds. Abbink, u bent al een half jaar werkzaam in onze gemeente. U weet dus dat het geen geringe taak is die u wacht. Namens de gemeente wens ik u veel kracht en wijsheid toe, maar bovenal de zegen van onze Heer."


Ds. J. Abbink en partner Mw. Johanna van den Berg, voor onze kerk

Na de dienst werd ds. Abbink in 'De Sanjes' een bos bloemen aangeboden
door Mieke Schriemer, namens het kerkbestuur en onze gemeente.